Privacy verklaring

Door middel van deze privacyverklaring willen wij u graag informeren over de manier, mate en doeleinden van de verwerking van persoonsgebonden gegevens op onze website. Persoonsgebonden gegevens zijn alle gegevens die een persoonlijke betrekking tot u hebben, bijvoorbeeld naam, adres, email adres of gebruikersgedrag.

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is:

Hotel Garni “Café im Hamm”
Andrea Neukirchen
Merler Straße 5
56856 Zell
Deutschland
06542 4566
datenschutz@cafe-im-hamm.de
https://www.cafe-im-hamm.de/impressum/

Verwerking van uw gegevens in het kader van de kernactiviteit van ons bedrijf

Wij verwerken de door u aan ons gegeven persoonsgebonden gegevens in het kader van de tussen ons bestaande contractuele en precontractuele relatie. De mate, manier, doeleinden en noodzakelijkheid van de gegevensverwerking is afhankelijk van de respectievelijk onderliggende contractuele relatie. Hiervoor verwerken wij en slaan wij uw gegevens in de door ons gebruikte computer systemen op. Tot de door ons verwerkte gegevens horen alle gegevens, die door u beschikbaar gesteld werden om op de contractuele en precontractuele diensten aanspraak te kunnen maken op, en die voor de afhandeling van uw aanvraag of van het tussen ons afgesloten contract nodig zijn.

Dit kunnen voornamelijk de volgende gegevens zijn:

 • Naam en adres
 • Email adres en telefoon nummer
 • Contract data
 • Betalingsgegevens

De verwerking van de informatie beperkt zich tot de gegevens die voor de beantwoording van aanvragen en /of voor het nakomen van een tussen u en ons afgesloten contract noodzakelijk of relevant zijn. Het doorgeven van persoonsgebonden gegevens aan derden geschiedt alleen, indien dit noodzakelijk is om de diensten te leveren of ten behoeve van de financiële boekhouding van ons bedrijf of om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. In dit geval worden alleen die gegevens aan externe leveranciers overgedragen, die noodzakelijk en relevant zijn om het contract na te komen often behoeve van de financiële boekhouding of om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. De verwerking van de gegevens door ons geschiedt conform uw opdracht of de wettelijke regelingen. Rechtsgrondslag: De verwerking van uw persoonsgebonden gegevens evenals het doorgeven aan derden geschiedt conform Art. 6 paragraaf 1 lit. b) DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung; VG) en heeft tot doel om het contract tussen u en ons na te komen. Bovendien geven wij gegevens alleen dan aan derden als we dit wettelijk verplichting zijn, Art. 6 paragraaf. 1 lit. c) DSGVO of als dit terecht in onze belang is Art. 6 paragraaf 1 lit f. DSGVO. Dit is bijvoorbeeld het geval als dit voor het vervolgen van onze vorderingen noodzakelijk is. Verwijdering: Het verwijderen van uw gegevens geschiedt zodra de gegevens niet meer noodzakelijk zijn voor het nakomen van contractuele of wettelijke verzorgingsverplichtingen evenals voor de afhandeling van eventuele garantie en vergelijkbare verplichtingen. De wettelijke opslag verplichtingen worden hierdoor niet geraakt.

Webhosting

Ten behoeve van onze online vertegenwoordiging maken we gebruik van een Internet Service Provider op wiens server de website opgeslagen wordt (Hosting) en die onze website op het Internet beschikbaar maakt. Zodoende verwerkt de Internet Service Provider in opdracht van ons contact gegevens, content gegevens, contract gegevens, gebruiksgegevens, bestandsgegevens evenals meta- en communicatie gegevens. Naam en adres van de Internet Service Provider: Webgo GmbH Wandsbeker Zollstr. 95 , 22041 Hamburg Deutschland. De privacy verklaring van Webgo GmbH kunt u hier lezen: https://www.webgo.de/datenschutz/ De Internet Service Provider is buiten de EU gevestigd. Hij is in het kader van de Privacy Shield overeenkomst gecertificeerd en garandeert hierdoor aan het Europese privacy wet te voldoen. Rechtsgrondslag: De Internet Service Provider verwerkt de hierboven genoemde gegevens in opdracht van ons Art. 28 DSGVO. De verwerking van de gegevens geschiet op basis van ons terecht belang voor een efficiënte en secure beschikbaar stelling van ons internet aanbod, Art. 6 paragraaf 1 lit. f) DSGVO.

Indien u onze website uitsluitend ter informatievoorziening bezoekt, registreert onze Internet Service Provider alleen die persoonsgebonden gegevens die de door u gebruikte browser aan de server van onze ISP doorstuurt. Dat zijn volgende gegevens:

 • IP adres
 • Het datum en de tijd van toegang op onze internet site
 • Het tijdzones verschil m.b.t. Greenwich Mean Time (GMT)
 • Toegangsstatus (HTTP status)
 • De overgedragen data hoeveelheid
 • De Internet Service Provider van het gebruikers systeem
 • De door u gebruikte browser type en diens versie
 • Het door u gebruikte besturingssysteem
 • De internet site van waar u eventueel op onze internet site terecht bent gekomen
 • De sites en sub-sites welke u op onze internet site bezoekt.

De hierboven genoemde gegevens worden als logfiles op de servers van onze Internet Service Provider opgeslagen. Dit is noodzakelijk om de website op de door u gebruikte computer te kunnen tonen en om de stabiliteit en zekerheid te waarborgen. In de zojuist genoemde doeleinden ligt ons terecht belang voor de gegevensverwerking. Rechtsgrondslag: De verwerking van de gegevens geschiedt op basis van ons terecht belang voor een efficiënte en veilige beschikbaarheid van ons internet aanbod, Art. 6 paragraaf 1 lit. f) DSGVO. Duur: De genoemde gegevens ten behoeve van de beschikbaarheid van onze website worden voor een duur van 7 dagen opgeslagen en daarna verwijderd.

Cookies

Onze internet site maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekst bestanden, die uit een rij van getallen en letters bestaan, die op de door u gebruikte computer worden achtergelaten en opgeslagen. Cookies dragen geen virussen over noch kunnen ze programma’s uitvoeren. Ze zorgen vooral ervoor dat informatie tussen de door u gebruikte computer en onze website uit te wisselen om ons internet aanbod voor u gebruikersvriendelijker en effectiever te maken. Er moet onderscheid worden gemaakt tussen tijdelijke (transiente) en persistente cookies. Tot de tijdelijke cookies behoren vooral de sessie cookies. Deze cookies slaan de zogenoemde Session-ID op, door middel van deze Session-ID kunnen verschillende aanvragen van uw browser aan dezelfde sessie worden gekoppeld. Daardoor herkent onze website uw computer als u op onze website terugkeert. De sessie cookies worden verwijderd, als u uitlogt of uw browser sluit. Persistente cookies worden automatisch na een bepaalde tijd verwijderd die per cookie verschillend kan zijn. U kunt deze cookies in de beveiligingsinstellingen van uw browser op elk moment verwijderen.

De cookies worden gebruikt om onze website gebruikersvriendelijker te maken. Enkele elementen van onze internet site vergen dat de gebruikte browser ook na een wissel van pagina’s geïdentificeerd kan worden. In deze cookies kunnen vooral informatie over taal instellingen of login informatie opgeslagen zijn.

In de zojuist genoemde doeleinden ligt ons terecht belang voor de gegevensverwerking. Rechtsgrondslag hiervoor is Art. 6 paragraaf 1 S. 1 lit. f DSGVO.

Gezien de cookies op uw computer worden opgeslagen hebt u als gebruiker de volledige controle over het gebruik van cookies. U kunt door middel van de beveiligingsinstellingen van uw browser vastleggen of cookies mogen worden opgeslagen. U kunt bijvoorbeeld van tevoren geen cookies accepteren of alleen na bevestiging cookies accepteren; of u kunt vastleggen dat cookies na het sluiten van uw browser verwijderd worden. Als cookies voor onze webpagina worden gedeactiveerd, kunnen mogelijk niet meer alle functies van de website volledig worden gebruikt.

Duur van opslag/verwijdering

Wij verwijderen of vergrendelen uw persoonsgebonden gegevens, zodra de doeleinden van het opslaan bereikt of niet meer van toepassing zijn. Een additionele opslag geschiet alleen, als dit door nationale of Europese regelingen wordt geëist. De gegevens worden in dit geval vergrendeld of verwijderd, zodra het in de betreffende regelingen vastgelegde opslagtermijn is verstreken; tenzij wij uw gegevens nodig hebben om een tussen ons afgesloten contract na te komen of indien dit ten behoeve van de toepassing, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen noodzakelijk is.

Informatie over de door ons aangeboden contact mogelijkheden

Voor zover u ons via email, sociale media, telefoon, telefax, post, ons contact formulier of anders contacteert en ons daarbij persoonsgebonden gegevens zoals uw naam, uw telefoon nummer of uw email adres ter beschikking stelt of verdere informatie geeft m.b.t. uw persoon of uw aanvraag, worden deze gegevens voor de verwerking van uw aanvraag bij ons opgeslagen en verder verwerkt. Rechtsgrondslag: Indien u uw aanvraag via ons contact formulier heeft geplaatst, is de rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens Art. 6 paragraaf 1 lit. a DSGVO. Indien u uw aanvraag in het kader van contractuele of precontractuele relaties met ons plaatst, is de rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens Art. 6 paragraaf 1 lit. b. DSGVO. Indien uw aanvraag niet in een van de hierboven genoemde categorieën valt, ligt ons terecht belang voor de verwerking van uw gegevens in het feit dat wij uw aanvraag ordentelijk en in uw belang beantwoorden, Art. 6 paragraaf 1 lit. f DSGVO. Verwijdering: De door ons geregistreerde persoonsgebonden gegevens worden verwijderd, indien deze niet meer noodzakelijk zijn. Wij controleren deze noodzakelijkheid om de 2 jaar. Bovendien kunt u de data verwerking op elk moment herroepen.

Uw rechten conform de DSGVO

Conform de DSGVO hebt u de hieronder genoemde rechten, die u op elk moment bij de onder nummer 1 van deze privacy verklaring genoemde verantwoordelijke kunt afdwingen:

 • Recht op informatie: U kunt conform Art. 15 DSGVO om een bevestiging daarover vragen of en welke persoonsgebonden gegevens wij van u verwerken. Bovendien kunt u bij ons kosteloos informatie opvragen over de verwerkingsdoeleinden, de categorie van de persoonsgebonden gegevens, de categorie van de ontvangers voor wie uw gegevens toegankelijk gemaakt werden of worden, de geplande opslagduur, het bestaan van een recht op correctie, verwijdering, beperking van de verwerking of bezwaar, het bestaan van een recht op bezwaar evenals de bron van uw gegevens indien deze niet bij ons werden geregistreerd. Daarnaast heeft u het recht om informatie daarover te ontvangen of uw persoonsgebonden gegevens aan een ander land of een internationale organisatie overgedragen werden. Voor zover dit het geval is, heeft u het recht om informatie te ontvangen over de adequate garanties in relatie tot de overdracht van de gegevens.
 • Recht op correctie: Conform Art. 16 DSGVO kunt u de correctie van onjuiste of de completering van incomplete bij ons opgeslagen en u betreffende persoonsgebonden gegevens eisen.
 • Recht op verwijdering: Conform Art. 17 DSGVO hebt u het recht om de verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgebonden gegevens te eisen, voor zover wij de verwerking van deze gegevens niet nodig hebben voor de volgende doeleinden:
  • voor het nakomen van een wettelijke verplichting,
  • voor de toepassing, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen,
  • voor het uitoefenen van het recht op vrije meningsuiting en informatie of
  • vanwege redenen van in Art. 17 paragraaf 3 lit c en d DSGVO genoemde gevallen m.b.t. het publieke interesse.
 • Recht op beperking: Conform Art. 18 DSGVO hebt u het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgebonden gegevens te eisen, als
  • de correctheid van de gegevens door u wordt betwist, en dat voor een duur die het voor ons mogelijk maakt om de correctheid van de persoonsgebonden gegevens te controleren,
  • de verwerking van uw gegevens onwettelijk is, u echter de verwijdering van de gegevens afwijst en in plaats daarvan de beperking van het gebruik van de gegevens eist,
  • wij de persoonsgebonden gegevens ten behoeve van de verwerking niet langer nodig hebben, u echter de gegevens voor de toepassing, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen nodig hebt,
  • u conform Art. 21 DSGVO tegenspraak tegen de verwerking van uw gegevens heeft ingediend, echter nog niet vastgesteld is of de terechte redenen, die ons ondanks van tegenspraak tot een verdere verwerking hebben gemachtigd, zwaarder wegen dan uw rechten.
 • Recht op notificatie: Indien u het recht op correctie, verwijdering of beperking van de data verwerking ons tegenover heeft afgedwongen, zijn wij verplicht om alle ontvangers, voor wie de u betreffende persoonsgebonden gegevens toegankelijk werden gemaakt, te informeren over de door u geëiste correctie of verwijdering van de gegevens of over de beperking van de verwerking van de gegevens; tenzij dit onmogelijk blijkt te zijn of gepaard zou gaan met een onevenredige inspanning. U heeft het recht om door ons over deze ontvangers geïnformeerd te worden.
 • Recht op overdraagbaarheid van de data: Conform Art. 20 DSGVO kunt u eisen dat u van ons de u betreffende persoonsgebonden gegevens, die u tot onze beschikking hebt gesteld, in een gestructureerd, gangbaar en digitaal formaat ontvangt. U kunt ook eisen dat de gegevens aan een andere verantwoordelijke worden overgebracht.
 • Recht op bezwaar:: Conform Art. 77 DSGVO hebt u het recht om bij een toezichthoudende autoriteit bezwaar in te dienen.

Recht van herroeping

Conform Art. 7 paragraaf 3 DSGVO hebt u het recht om de verleende toestemming tot verwerking van uw gegevens op elk moment tegenover ons terug te trekken. De door u geuite herroeping verandert niets aan de wettigheid van de tot de herroeping uitgevoerde verwerking van uw persoonsgebonden gegevens.

Recht van bezwaar

U hebt het recht om, vanwege redenen, die vanuit uw bijzondere situatie ontstaan, op elk moment tegen de verwerking, die op basis van uw belangenafweging (Art. 6 paragraaf 1 lit. f DSGVO) uitgevoerd wordt, van de u betreffende persoonsgebonden gegevens bezwaar in te dienen. Dit is vooral het geval als de data verwerking niet noodzakelijk is om aan het contract te voldoen. Indien u gebruik maakt van uw recht van bezwaar, vragen wij u om de redenen toe te lichten. We zullen uw persoonsgebonden gegevens dan niet meer verwerken, tenzij wij tegenover u kunnen aantonen dat dwingende beschermen waardige redenen m.b.t. de data verwerking zwaarder wegen dan uw belangen en rechten.

Onafhankelijk van de bovenstaande tekst hebt u het recht om op elk moment bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw persoonsgebonden gegevens voor reclame- en data analyse doeleinden.

Uw bezwaar stuurt u alstublieft aan het hierboven genoemde contact adres van de verantwoordelijke.

Google Maps

Wij gebruiken op onze website componenten van “Google Maps”, een dienst van de Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (hierna genoemd: “Google“).

Door middel van Google Maps wordt geografische informatie visueel uitgebeeld. Hierbij wordt door Google het IP adres van de gebruiker geregistreerd en verwerkt. Dit wordt aan Google doorgegeven, ongeacht of u Google Maps daadwerkelijk gebruikt of u in uw Google account bent ingelogd. Het IP adres wordt aan uw Google account gekoppeld indien u tijdens uw bezoek op onze website in uw Google account bent ingelogd. Deze gegevens worden aan externe servers van Google in de VS overgedragen. Google is deelnemer van de Privacy Shield overeenkomst en gecertificeerd voor de data verwerking conform Europese standaards. Google geeft deze via de technische methode geregistreerde gegevens eventueel aan derden door. Doeleinde: De integratie van Google Maps dient de vereenvoudigde visualisatie en navigatie bij het bezoek van onze stand oord. De gegevensverwerking van Google geschiedt ten behoeve van reclame, marktonderzoek, design van de website en beschikbaarstelling van reclame die in verhouding staat tot de behoeften. Rechtsgrondslag: Wij doen beroep op Google Maps vanwege ons terecht belang aan de optimalisatie en vormgeving van ons online aanbod, Art. 6 paragraaf 1 lit. f DSGVO. Belemmering: U kunt de koppeling van de gegevens tegenhouden, doordat u van het gebruik van Google Maps op onze website afziet en u zich voor uw bezoek op de website uit uw Google account uitlogt. Daarnaast kunt u JavaScript in uw browser deactiveren om het tonen van de landkaart tegen te houden. Verder verwijzen wij naar de Privacy verklaring van Google onder de volgende link: http://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

Informatie over derde partijen:

Vestiging binnen de EU: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001.

Onze online vertegenwoordiging/aanwezigheid op sociale netwerken

Wij zijn online aanwezig/actief op de hieronder genoemde sociale netwerken. Als u een van deze platforms bezoekt, worden uw gebruiksgegevens door de betreffende aanbieder geregistreerd en verwerkt. Dit geschiet normaliter door middel van cookies, die op de door u gebruikte computer worden opgeslagen. Toelichting over Cookies kunt u hierboven bij het betreffende hoofdstuk vinden. Door middel van de cookies worden uw gebruiksgedrag en uw interesses opgeslagen en bijbehorende gebruiksprofielen aangemaakt. In de gebruiksprofielen kunnen bovendien gegevens onafhankelijk van uw computer worden opgeslagen. Dit is vooral het geval als u lid van de betreffende platform en erop ingelogd bent.

Die geregistreerde gegevens worden door de aanbieder normaliter voor reclame- en marktonderzoek doeleinden gebruikt, doordat vanuit uw gebruiksgedrag gebruiksprofielen aangemaakt worden. Deze kunnen door de aanbieders ingezet worden om u reclame toe te sturen die met uw interesses overeenkomt. U hebt recht van bezwaar tegen het aanmaken van gebruikersprofielen. Om ervan gebruik te maken, moet u met de betreffende aanbieder contact opnemen. Als u een account bij de aanbieder hebt, kunnen uw gebruiksgegevens daarmee worden gekoppeld. Om een dergelijke koppeling van uw gegevens tegen te houden, kunt u zich voor het bezoek aan onze website uit de dienst van de aanbieder uitloggen.

Voor welk doeleinde en in welke omvang gegevens door de aanbieder worden geregistreerd, kunt u in de betreffende, hieronder genoemde privacy verklaring van de aanbieder lezen. Wij zelf hebben geen invloed daarop welke gegevens geregistreerd en hoe deze gegevens door de aanbieder worden ingezet. Indien u hierover detail informatie wilt ontvangen of gebruik wilt maken van u recht als betrokkene, is de meest effectieve manier om de aanbieder zelf te benaderen, omdat uitsluitend de betreffende aanbieders toegang tot uw gegevens hebben.

Wij willen u graag erop attenderen dat uw gebruikersgegevens buiten de Europese Unie overdragen en verwerkt kunnen worden. In dat geval bestaat het risico dat het lastiger kan zijn om uw rechten als betrokkene af te dwingen. De VS aanbieders, die in het kader van het Privacy Shield gecertificeerd hebben verklaard om aan de privacy standaards van de EU te voldoen. Informatie daarover of een betreffende aanbieder over een dergelijk certificaat beschikt, vindt u bij de informatie over de hieronder genoemde aanbieders.

Rechtsgrondslag: Indien u door een van de hieronder genoemde aanbieders om toestemming tot gegevens verwerking werd gevraagd, is de rechtsgrondslag van de verwerking Art. 6 paragraaf 1 lit. a DSGVO. Voor de rest geschiet de verwerking van uw gegevens op basis van ons terecht belang om met u in contact te treden en met u te communiceren, Art. 6 paragraaf 1 lit. f. DSGVO Bezwaar: Informatie over de betreffende mogelijkheden tot bezwaar (Opt-Out) kunt u hieronder bij de gegevens en links van de aanbieders vinden.

Wij zijn online aanwezig/actief op de volgende sociale netwerken:

Instagram

Instagram is een dienst van de Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025 – USA

Facebook

Facebook is een dienst van de Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304 – USA.

Vestiging in de EU: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 – Irland

Beveiligingsmaatregelen

Wij nemen bovendien technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen conform de stand van de techniek om aan de regels van de privacy wetten te voldoen uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulaties, gedeeltelijk of volledig verlies, vernieling of tegen onbevoegd toegang van derden.

Actualiteit en verandering van deze privacy verklaring

Deze privacy verklaring is momenteel geldig en is van Maart 2019. Vanwege veranderingen van de wettelijke en/of overheidsregelgeving kan het noodzakelijk worden om deze privacy verklaring aan te passen.

Deze privacy verklaring werd met hulp van SOS Recht opgesteld. De generator die toelichting geeft over de privacy verklaring vindt u hier. SOS Recht is een aanbod van de Mueller.legal Rechtsanwälte Partnerschaft hun vestiging is in Berlijn.